Zamówienia Publiczne


Dla kogo?

banner_UZP

Studia podyplomowe adresowane są w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  pracowników wykonawców, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, jak również prawników, ekonomistów i inżynierów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP PKL S.A., lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

Partner:

„Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” to specjalistyczny dwumiesięcznik dostarczający najwyższej jakości wiedzę na temat zamówień publicznych, tworzony przez grono najlepszych ekspertów w kraju. 

Dlaczego warto?

banner_UZP

 • Studia podyplomowe adresowane są w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  pracowników wykonawców, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, jak również prawników, ekonomistów i inżynierów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

  Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP PKL S.A., lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

Organizacja studiów

banner_UZP
Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Prawo zamówień publicznych w Polsce. Warsztaty wyrównawcze
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 • Zasady stosowane w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych
 • Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi
 • Przygotowanie do wszczęcia postępowania:
  ➢ Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia
  ➢ Szacowanie wartości zamówienia
 • Zamówienia publiczne in-house
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  ➢ publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  ➢ tryby udzielania zamówień publicznych
  ➢ szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs
  zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  ➢ wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Regulaminy w zamówieniach publicznych
 • Wybór oferty najkorzystniejszej:
  ➢ uzupełnienie oferty
  ➢ wyjaśnienie oferty
  ➢ poprawienie oferty
  ➢ wykluczenie z postępowania
  ➢ odrzucenie oferty
  ➢ informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Umowy w zamówieniach publicznych:
  ➢ nieważność
  ➢ unieważnienie
  ➢ zmiana
  ➢ zamówienia uzupełniające i dodatkowe
  ➢ publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Jednolity Dokument Europejski
 • Regulaminy w zamówieniach publicznych
 • Umowy w zamówieniach publicznych:
  ➢ nieważność,
  ➢ unieważnienie,
  ➢ zmiana,
  ➢ zamówienia uzupełniające i dodatkowe,
  ➢ publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: skarga do Sądu Okręgowego
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej
 • Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 • Elektronizacja zamówień publicznych (e-zamówienia publiczne)
 • Audyt zamówień publicznych
 • Bezpieczeństwo energetyczne i rezerwy państwowe. Zamówienia objęte tajemnicą państwową
 • Przygotowanie pism procesowych – odwołane i skarga. Odwołanie od orzeczenia RIO do GKO przy MF
 • Postępowanie przed komisjami orzekającymi ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Perspektywa obrońcy
 • Interpretacja dokumentacji finansowej składanej przy wykonaniu
 • Kreatywna księgowość i zmowy przetargowe w polskim systemie zamówień publicznych
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych
 • Nowe podejście do zamówień publicznych:
  ➢ Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
  ➢ Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  ➢ Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
  ➢ „Zielone” zamówienia publiczne
 • Warsztaty interpersonalne
 • Seminarium dyplomowe (e-learning)

 

Łączna liczba godzin: 198 godzin (103 godz. wykładów + 95 godz. ćwiczeń)

Formy zaliczeń: Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja zjazdów:


Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele

 

Nr zjazdu Terminy zjazdów
1 16 i 17 XI
2 30 XI i 1 XII
3 14 i 15 XII
4 18 i 19 I
5 1 i 2 II
6 15 i 16 II
7 29 II i 1 III
8 14 i 15 III
9 28 i 29 III
10 18 i 19 IV
11 9 i 10 V
12 23 i 24 V
13 20 i 21 VI

 

Metodyka prowadzenia zajęć:


Prowadzenie studiów podyplomowych oparte będzie na wykładach problemowych oraz metodach interaktywnych. Zdecydowana większość zajęć zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu technik aktywizujących słuchaczy: dyskusji, case studies, symulacji gier, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych słuchaczy. Uzupełnieniem ćwiczeń i warsztatów będą treningi umiejętności.
W zakresie zajęć praktycznych przewidujemy m.in. symulacje rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie w role arbitrów oraz stron postępowania wcielą się uczestnicy studium. Symulacja odbywać będzie się na sali sądowej celem ukazania realiów postępowania odwoławczego.

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:


 • obecność na zajęciach
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Kadra

banner_UZP
Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, w tym: doświadczeni wykładowcy akademiccy, trenerzy, członkowie organów państwowych związanych bezpośrednio z nadzorem nad zamówieniami publicznymi, praktycy pracujący w jednostkach zamawiających i u wykonawców, szefowie kancelarii prawnych obsługujących proces zamówień publicznych

Opłaty


banner_UZP
Koszty uczestnictwa: 4 200 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 2100 PLN
 • w 7 ratach po 600 PLN

 

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

banner_UZP

Rekrutacja


Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt

banner_UZP
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z pracownikami WNPiD:

Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
pok. 48
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl

tel: 61 829 6516

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą.

Opiekunowie merytoryczni

dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

dr Norbert Gill
e-mail: norbert.gill@amu.edu.pl

mgr Piotr Nowak
e-mail: piotrdominiknowak@gmail.com


Font Resize
Contrast