Zamówienia Publiczne

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu.


Dla kogo?

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych są adresowane w szczególności do osób:

 • biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych,
 • pracujących po stronie zamawiającego,
 • pracujących po stronie wykonawcy,
 • odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,
 • zajmujących się kontrolą udzielania zamówień,
 • pracujących w sektorze finansów publicznych,
 • prawników, ekonomistów i inżynierów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia,
 • rozważających zmianę profilu zawodowego na obszar zamówień publicznych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, PKL S.A., lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

PARTNER PROGRAMOWY

Studia są realizowane pod patronatem merytorycznym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Każdy słuchacz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma certyfikat ukończenia studiów podpisany sygnowany przez Prezesa UZP.

PARTNER MERYTORYCZNY OD STRONY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I MENEDŻERSKICH

Insights Discovery™.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto? banner_UZP

 • PATRONAT PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (potwierdzony odrębnym certyfikatem dla każdego słuchacza)
 • program przygotowany we współpracy z najlepszymi kancelariami obsługującymi zamówienia publiczne w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych
 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • doskonała jakość i rozsądna cena
 • wszyscy wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies; warsztaty i treningi umiejętności
 • prowadzone pod opieką trenerów zamówień publicznych projekty grupowe oparte na studiach przypadków
 • symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (słuchacze wcielają się w role arbitrów oraz stron postępowania; symulacja obędzie się na sali sądowej celem ukazania realiów postępowania odwoławczego)
 • sesja integracyjna (team building)
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • dogodny dla słuchacza, miesięczny system płatności
 • elektroniczny indeks
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program

Program obejmuje 31 zagadnień, które będę analizowane podczas 74 godzin wykładów problemowych oraz 112 godzin ćwiczeń, warsztatów i case studies:

 1. Sesja integracyjna
 2. Prawo zamówień publicznych w Polsce. Warsztaty wyrównawcze
 3. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
 4. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 5. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 6. Zasady stosowane w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
 7. Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych
 8. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
 9. Przygotowanie do wszczęcia postępowania, w tym: dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia
 10. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 11. Tryby udzielania zamówień publicznych
 12. Regulaminy w zamówieniach publicznych
 13. Wybór oferty najkorzystniejszej, w tym: uzupełnienie, wyjaśnienie i poprawienie oferty, wykluczenie z postępowania, odrzucenie oferty, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 14. Budowanie kompetencji zespołu ds. zamówień publicznych
 15. Zamówienia publiczne in-house
 16. Umowy w zamówieniach publicznych, w tym: nieważność, unieważnienie, zmiana, zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 17. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 18. Studium przypadków. Projekty grupowe
 19. Podpis elektroniczny
 20. Dokumenty zamówienia w świetle elektronizacji zamówień publicznych. Załączniki do SWZ
 21. Portale e-usług służące do obsługi zamówień publicznych
 22. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
 23. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
 24. Wielokryterialna ocena ofert
 25. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 26. Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
 27. Elektronizacja zamówień publicznych
 28. Odpowiedzialność członków komisji przetargowych
 29. Zmowy przetargowe
 30. Przygotowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych
 31. Audyt i kontrola zamówień publicznych

Kompetencje pozyskane podczas zajęć zostaną przełożone na symulację rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Symulacja odbędzie się w realiach prawdziwej sali sądowej. Jej celem jest przećwiczenie różnych ról w postępowaniu odwoławczym.

Osobnym modułem jest seminarium dyplomowe, w ramach którego uczestnicy rozwiążą praktyczny case związany z ich pracą zawodową.
 • Od strony kompetencji społecznych i menedżerskich partnerem Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych jest Insights Discovery™. Słuchacze zapoznają się z modelem Insights Discovery™ podczas dwudniowych warsztatów. Udział w warsztatach Insights Discovery™ wspiera słuchaczy w kontaktach z partnerami (zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy), interesariuszami zewnętrznymi oraz w bieżącej pracy zespołowej. Moduł jest szczególnie dedykowany osobom, które są liderami zespołów ds. zamówień publicznych lub aspirują do piastowania kierowniczych stanowisk.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju. Koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

 • 5 – 6 X
 • 19 – 20 X
 • 16 – 17 XI
 • 30 XI – 1 XII
 • 14 – 15 XII
 • 11 – 12 I
 • 8 – 9 II
 • 22 – 23 II
 • 8 –9 III
 • 22 – 23 III
 • 12 – 13 IV
 • 26 – 27 IV
 • 10 – 11 V
 • 24 – 25 V
 • 31 V – 1 VI
 • 14 – 15 VI
 • 28 – 29 VI

Kadra

Kadra

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, w tym: doświadczeni wykładowcy akademiccy, trenerzy, członkowie organów państwowych związanych bezpośrednio z nadzorem nad zamówieniami publicznymi, praktycy pracujący w jednostkach zamawiających i u wykonawców, szefowie kancelarii prawnych obsługujących proces zamówień publicznych

Opłaty

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4800 PLN

Słuchacz może opłacić studia:
– w całości
– w dwóch ratach po 2400 PLN
– w 8 ratach po 600 PLN

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ZE WSZYSTKIMI ZAJĘCIAMI ROZPISANYMI NA POSZCZEGÓLNE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2024 r.
 • Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych
mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl
tel: 61 829 6516

 

Opiekunowie merytoryczni Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych

prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

mec. dr Norbert Gill
e-mail: norbert.gill@amu.edu.pl

mec. mgr Piotr Nowak
e-mail: piotrdominiknowak@gmail.com


Font Resize
Contrast