Zamówienia Publiczne

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.


Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są w szczególności do osób:

 • biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych,
 • pracujących po stronie zamawiającego,
 • pracujących po stronie wykonawcy,
 • odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,
 • zajmujących się kontrolą udzielania zamówień,
 • pracujących w sektorze finansów publicznych,
 • prawników, ekonomistów i inżynierów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia,
 • rozważających zmianę profilu zawodowego na obszar zamówień publicznych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, PKL S.A., lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

Partner:

„Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” to specjalistyczny dwumiesięcznik dostarczający najwyższej jakości wiedzę na temat zamówień publicznych, tworzony przez grono najlepszych ekspertów w kraju.

Dlaczego warto?

banner_UZP

 • PATRONAT PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (potwierdzony odrębnym certyfikatem dla każdego słuchacza)
 • program przygotowany we współpracy z najlepszymi kancelariami obsługującymi zamówienia publiczne w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych
 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • doskonała jakość i rozsądna cena
 • wszyscy wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies; warsztaty i treningi umiejętności
 • prowadzone pod opieką trenerów zamówień publicznych projekty grupowe oparte na studiach przypadków
 • symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (słuchacze wcielają się w role arbitrów oraz stron postępowania; symulacja obędzie się na sali sądowej celem ukazania realiów postępowania odwoławczego)
 • sesja integracyjna (team building)
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • dogodny dla słuchacza, miesięczny system płatności
 • elektroniczny indeks
 • opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

 • Sesja integracyjna
 • Studium przypadków. Projekty grupowe
 • Prawo zamówień publicznych w Polsce. Warsztaty wyrównawcze
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 • Zasady stosowane w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi
 • Przygotowanie do wszczęcia postępowania

➢ Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia
➢ Szacowanie wartości zamówienia

 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

➢ publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
➢ szczególne procedury udzielania zamówień publicznych

➢ wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ

 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Regulaminy w zamówieniach publicznych
 • Wybór oferty najkorzystniejszej

➢ uzupełnienie oferty
➢ wyjaśnienie oferty
➢ poprawienie oferty
➢ wykluczenie z postępowania
➢ odrzucenie oferty
➢ informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • Umowy w zamówieniach publicznych:
  ➢ nieważność
  ➢ unieważnienie
  ➢ zmiana
  ➢ zamówienia uzupełniające i dodatkowe
  ➢ publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • Zamówienia publiczne in-house
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych. Skarga do Sądu Okręgowego
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
 • Wielokryterialna ocena ofert
 • Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowych
 • Zmowy przetargowe
 • Przygotowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych
 • Audyt i kontrola zamówień publicznych
 • Seminarium dyplomowe

Łączna liczba godzin: 216

Metodyka prowadzenia zajęć:

Prowadzenie studiów podyplomowych oparte będzie na wykładach problemowych oraz metodach interaktywnych. Zdecydowana większość zajęć zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu technik aktywizujących słuchaczy: dyskusji, case studies, symulacji gier, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych słuchaczy. Uzupełnieniem ćwiczeń i warsztatów będą treningi umiejętności oraz symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (na sali sądowej celem ukazania realiów postępowania odwoławczego).

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Organizacja studiów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

W przypadku ponownego zawieszenia przez Ministra możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć nasi wykładowcy i trenerzy są przygotowani do realizacji programu w trybie distance learning z wykorzystaniem platformy zoom, teams lub webex.

Ewentualna decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego będzie poprzedzona konsultacjami z naszymi słuchaczami. Opinia słuchaczy jest dla nas najważniejsza i wiążąca.

Kadra


Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, w tym: doświadczeni wykładowcy akademiccy, trenerzy, członkowie organów państwowych związanych bezpośrednio z nadzorem nad zamówieniami publicznymi, praktycy pracujący w jednostkach zamawiających i u wykonawców, szefowie kancelarii prawnych obsługujących proces zamówień publicznych

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4 400 PLN

 

Słuchacz może opłacić studia:
– w całości
– w dwóch ratach po 2 200 PLN
– w 8 ratach po 550 PLN

 

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: do 15 listopada br.
 • Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie następujących dokumentów:
  • wypełnionego formularza aplikacyjnego (pobierz)
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

z dopiskiem: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych
mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl
tel: 61 829 6516

 

Opiekunowie merytoryczni Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych

prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

mec. dr. Norbert Gill
e-mail: norbert.gill@amu.edu.pl

mec. mgr Piotr Nowak
e-mail: piotrdominiknowak@gmail.com


Font Resize
Contrast