Zamówienia Publiczne

Rekrutacja na studia trwa do 30 września br. Zajęcia rozpoczną się w październiku br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu.


Dla kogo?

 

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych są adresowane w szczególności do osób:

 • biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych,
 • pracujących po stronie zamawiającego,
 • pracujących po stronie wykonawcy,
 • odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,
 • zajmujących się kontrolą udzielania zamówień,
 • pracujących w sektorze finansów publicznych,
 • prawników, ekonomistów i inżynierów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia,
 • rozważających zmianę profilu zawodowego na obszar zamówień publicznych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, PKL S.A., lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

PARTNER PROGRAMOWY

Studia są realizowane pod patronatem merytorycznym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

PARTNER MERYTORYCZNY OD STRONY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I MENEDŻERSKICH

Insights Discovery™.

Dlaczego warto?

banner_UZP

 • PATRONAT PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (potwierdzony odrębnym certyfikatem dla każdego słuchacza)
 • program przygotowany we współpracy z najlepszymi kancelariami obsługującymi zamówienia publiczne w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych
 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • doskonała jakość i rozsądna cena
 • wszyscy wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies; warsztaty i treningi umiejętności
 • prowadzone pod opieką trenerów zamówień publicznych projekty grupowe oparte na studiach przypadków
 • symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (słuchacze wcielają się w role arbitrów oraz stron postępowania; symulacja obędzie się na sali sądowej celem ukazania realiów postępowania odwoławczego)
 • sesja integracyjna (team building)
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • dogodny dla słuchacza, miesięczny system płatności
 • elektroniczny indeks
 • opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program obejmuje 31 zagadnień, które będę analizowane podczas 74 godzin wykładów problemowych oraz 112 godzin ćwiczeń, warsztatów i case studies:

 • Sesja integracyjna
 • Prawo zamówień publicznych w Polsce. Warsztaty wyrównawcze
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 • Zasady stosowane w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
 • Przygotowanie do wszczęcia postępowania, w tym: dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Regulaminy w zamówieniach publicznych
 • Wybór oferty najkorzystniejszej, w tym: uzupełnienie, wyjaśnienie i poprawienie oferty, wykluczenie z postępowania, odrzucenie oferty, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Budowanie kompetencji zespołu ds. zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne in-house
 • Umowy w zamówieniach publicznych, w tym: nieważność, unieważnienie, zmiana, zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Studium przypadków. Projekty grupowe
 • Podpis elektroniczny
 • Dokumenty zamówienia w świetle elektronizacji zamówień publicznych. Załączniki do SWZ
 • Portale e-usług służące do obsługi zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
 • Wielokryterialna ocena ofert
 • Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowych
 • Zmowy przetargowe
 • Przygotowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych
 • Audyt i kontrola zamówień publicznych

Kompetencje pozyskane podczas zajęć zostaną przełożone na symulację rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Symulacja odbędzie się w realiach prawdziwej sali sądowej. Jej celem jest przećwiczenie różnych ról w postępowaniu odwoławczym.

Osobnym modułem jest seminarium dyplomowe, w ramach którego uczestnicy rozwiążą praktyczny case związany z ich pracą zawodową.

Od strony kompetencji społecznych i menedżerskich partnerem Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych jest Insights Discovery™ – model umożliwiający wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Słuchacze zapoznają się z modelem Insights Discovery podczas dwudniowych warsztatów. Udział w warsztatach Insights Discovery™ wspiera słuchaczy w pracy z partnerami (zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy), interesariuszami zewnętrznymi oraz w bieżącej pracy zespołowej.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju. Koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów.

Uczestnicy warsztatu Insights Discovery™:

 • posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się własnymi Profilami Indywidualnymi Insights,
 • nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią,
 • lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights,
 • zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights,
 • opanują łatwy do zapamiętania ‘język kolorów’, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości,
 • pobudzą kreatywność poznawczą,
 • wzmocnią efektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji,
 • podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku,
 • będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu.

Organizacja studiów

 • 15 – 16 X: inauguracja i sesja integracyjna
 • 29 – 30 X
 • 12 – 13 XI
 • 26 – 27 XI
 • 10 – 11 XII
 • 7 – 8 I
 • 21 – 22 I
 • 4 – 5 II
 • 18 – 19 II
 • 4 – 15 III
 • 18 – 19 III
 • 1 – 2 IV
 • 15 – 16 IV
 • 29 – 30 IV
 • 13 – 14 V
 • 3 – 4 VI

Kadra


Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, w tym: doświadczeni wykładowcy akademiccy, trenerzy, członkowie organów państwowych związanych bezpośrednio z nadzorem nad zamówieniami publicznymi, praktycy pracujący w jednostkach zamawiających i u wykonawców, szefowie kancelarii prawnych obsługujących proces zamówień publicznych

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4 600 PLN

Słuchacz może opłacić studia:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 2 300 PLN
 • w 8 ratach po 575 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu. Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY. mKażdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: 5 października.
 • Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie następujących dokumentów:
  • wypełnionego formularza aplikacyjnego
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

z dopiskiem: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych
mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl
tel: 61 829 6516

 

Opiekunowie merytoryczni Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych

prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

mec. dr Norbert Gill
e-mail: norbert.gill@amu.edu.pl

mec. mgr Piotr Nowak
e-mail: piotrdominiknowak@gmail.com


Font Resize
Contrast