Zarządzanie Publiczne

Dla kogo?

Sektor publiczny potrzebuje dziś specjalistów w zakresie zarządzania. Od pracowników wymaga się nie tylko przekrojowej wiedzy, ale również praktycznych umiejętności managerskich. Proponowane studia podyplomowe Zarządzanie publiczne stanowią odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Zakres działalności administracji publicznej w Polsce jest na tyle szeroki, że często wymaga od pracowników głębokiej specjalizacji. Dlatego studia te prowadzone są w nowej formule kształcenia modułowego. W trakcie kształcenia słuchacze sami decydują, w jakim obszarze chcą się wyspecjalizować, wybierając jeden z pięciu proponowanych modułów:

 • Zarządzanie kadrami w administracji – to propozycja dla osób piastujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej
 • Lider lokalny – moduł kierowany jest do osób zaangażowanych w lokalną politykę
  i działalność publiczną na poziomie lokalnym
 • Zarządzanie finansami w administracji publicznej – to propozycja dla osób zainteresowanych sektorem finansowym
 • Zarządzanie w sektorze społecznym – moduł kierowany jest do osób, które chcą założyć i prowadzić organizację społeczną lub z ramienia administracji koordynują współpracę z sektorem społecznym
 • Ekonomia społeczna – to propozycja dla osób, które tworzą lub koordynują prace podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych oraz przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych

Dlaczego warto?

Dlatego, że są to studia:


 • na prestiżowej uczelni publicznej
 • w doskonałej jakości i w dobrej cenie
 • w nowoczesnym budynku dydaktycznym wyposażonym w pełni zdigitalizowane i klimatyzowane sale wykładowe
 • z profesjonalną opieką administracyjno-organizacyjną
 • z elektronicznym indeksem
 • gdzie wykładają specjaliści posiadający praktyczne doświadczenie w sferze publicznej
 • prowadzone przy użyciu aktywnych metod prowadzenia zajęć
 • gdzie słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne
 • organizowane w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:00
 • z elastycznym systemem płatności

 

Cele studiów:


 • uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie zarządzania w sferze publicznej
 • zdobycie praktycznych umiejętności managerskich
 • Sam wybierzesz, w czym chcesz się specjalizować wybierając jeden z pięciu proponowanych modułów. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:
 • kształtowania polityki kadrowej w instytucjach publicznych
 • funkcjonowania w sferze lokalnej i przywództwa lokalnego
 • finansów publicznych
 • zarządzania organizacjami trzeciego sektora oraz współpracy z ich otoczeniem
 • tworzenia i organizacji pracy podmiotów ekonomii społecznej

Organizacja studiów

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 

Moduł I – Funkcjonowanie administracji publicznej (60 godz.)

 • Prawoznawstwo i wiedza o państwie (8 godz.)
 • System administracji publicznej w Polsce (10 godz.)
 • Zarządzanie publiczne w samorządzie (12 godz.)
 • Procedura administracyjna (6 godz.)
 • Finanse państwa i samorządu (8 godz.)
 • Zamówienia publiczne (8 godz.)
 • Marketing w instytucjach publicznych (4 godz.)
 • Etyka w działalności publicznej (4 godz.)

 

 Moduł II – Manager w sektorze publicznym (60 godz.)

 • Zarządzanie w instytucji publicznej (8 godz.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godz.)
 • Techniki twórczego myślenia (8 godz.)
 • Autoprezentacja i elementy kreowania wizerunku (8 godz.)
 • Sztuka wystąpień publicznych (8 godz.)
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta w administracji publicznej (8 godz.)
 • Zarządzanie jakością i audyt w administracji publicznej (4 godz.)
 • Strategiczne planowanie rozwoju (4 godz.)

 

MODUŁY DO WYBORU:

 Moduł III – Zarządzanie kadrami w administracji (60 godz.)

 • Kadry w administracji publicznej (12 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna (12 godz.)
 • Metody rekrutacji i techniki selekcji pracowników (8 godz.)
 • Rozwój pracowników i szkolenia (8 godz.)
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole (12 godz.)
 • Motywowanie personelu (8 godz.)

 

Moduł III – Lider lokalny (60 godz.)

 • Przywództwo polityczne na poziomie lokalnym (12 godz.)
 • Społeczność lokalna i zarządzanie lokalne (10 godz.)
 • Projektowanie kampanii wyborczych (16 godz.)
 • Aktywizowanie społeczności lokalnych (8 godz.)
 • Zarządzanie konfliktami i rozwiązywanie konfliktów (8 godz.)
 • Marketing terytorialny (6 godz.)

 

  Moduł III – Zarządzanie finansami w administracji publicznej (60 godz.)

 • Planowanie i wykonywanie budżetu (12 godz.)
 • Kontrola i audyt (16 godz.)
 • Egzekucja w administracji publicznej (12 godz.)
 • Prewencyjna działalność Komornika Sądowego (8 godz.)
 • Zarządzanie majątkiem publicznym (12 godz.)

 

 Moduł III – Zarządzanie w sektorze społecznym (60 godz.)

 • Aspekty prawne funkcjonowania NGO’s i podmiotów ekonomii społecznej (6 godz.)
 • Tworzenie, finansowanie i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (12 godz.)
 • Współpraca NGO’s z biznesem i administracją samorządową (6 godz.)
 • Kreowanie wizerunku organizacji (12 godz.)
 • Pozyskiwanie funduszy przez organizację pozarządową (12 godz.)
 • Strategiczne planowanie rozwoju organizacji (6 godz.)
 • Zarządzanie jakością i audyt w III sektorze (6 godz.)

 

 Moduł III – Ekonomia społeczna (60 godz.)

 • Wprowadzenie do ekonomii społecznej (12 godz.)
 • Formy prawno-instytucjonalne przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych (12 godz.)
 • Podmioty reintegracyjne w systemie ekonomii społecznej (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej) (4 godz.)
 • Partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne (4 godz.)
 • System wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – społeczne zamówienia publiczne, klauzule społeczne (8 godz.)
 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (12 godz.)
 • Case study: dobre praktyki przykłady polskie i zagraniczne, problemy i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (8 godz.)

 

Łączna liczba godzin: 180

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia.

 

Organizacja studiów:


Zajęcia rozpoczną się w listopadzie i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Opłaty


Koszty uczestnictwa:

Opłata za całość studiów wynosi 4800 zł, może być płatna:

– w całości;

– w dwóch ratach po 2400 zł

– w 8 ratach po 600 zł

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 800 PLN
 • w 8 ratach po 450 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzanie publiczne mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z pracownikami WNPiD:

Sekretariat Studiów Podyplomowych


inż. Marta Jankowiak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 14, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Paweł Antkowiak
e-mail: pawel.antkowiak@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast