Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dla kogo?

To studia osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzeniem wiedzy i nabyciem nowych umiejętności z tego zakresu.

 

Studia podyplomowe szczególnie polecamy:


 • pracownikom HR
 • menadżerom każdego typu instytucji
 • konsultantom
 • doradcom zawodowym

Dlaczego warto?

Cele studiów:


 • zdobycie teoretycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • rozwijanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • doskonalenie kompetencji w zakresie najlepszych praktyk HR wsparte warsztatami i treningami umiejętności menadżerskich

Rozwój pracowników oparty na rozpoznaniu ich predyspozycji i zdolności, kształtowaniu umiejętności zarządzania czasem, stresem itp. przełoży się na budowanie bardziej przemyślanej kariery zawodowej i sprawniejsze zarządzanie podległymi strukturami.

Organizacja studiów


Program:


Program studiów uwzględnia najnowsze narzędzia HR, prowadzi do pozyskania wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w kluczowych miękkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi:

 • rekrutacji i selekcji
 • motywowania pracowników
 • planowania rozwoju i szkoleń
 • zarządzania stresem i czasem
 • zarządzania kompetencjami
 • komunikacji interpersonalnej

Zdecydowaną wartością studiów jest praca na konkretnych przykładach zgłaszanych przez słuchaczy.

 

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Diagnoza i kierunki zmian
 • Sesja testowa metodą INSIGHTS (on-line)
 • Metody rekrutacji i techniki selekcji pracowników (warsztaty/trening umiejętności)
 • Coaching
 • Life coaching (warsztaty/trening umiejętności)
 • Self-coaching
 • Efektywne motywowanie personelu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole (warsztaty/trening umiejętności)
 • Zarządzanie własnym potencjałem (warsztaty/trening umiejętności)
 • Zawieranie kontraktu z pracownikami
 • Trening kontroli stresu i emocji (warsztaty/trening umiejętności)
 • Techniki wzmacniania pamięci (warsztaty/trening umiejętności)
 • Zarządzanie czasem (warsztaty/trening umiejętności)
 • Zarządzanie kompetencjami (warsztaty/trening umiejętności)
 • Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych (warsztaty/trening umiejętności)
 • Techniki twórczego myślenia (warsztaty/trening umiejętności)
 • Pozytywna komunikacja: sztuka mówienia i przyjmowania komplementów (warsztaty/trening umiejętności)
 • Przywództwo (warsztaty/trening umiejętności)
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka (warsztaty/trening umiejętności)
 • Dobre praktyki HR – IKEA

 

Łączna liczba godzin: 196 godzin (40 godz. wykładów + 144 godz. ćwiczeń)

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie w godz. 9.00-16.00
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

 

Plan zjazdów:


 

Nr zjazdu Terminy zjazdów
Sesja I 14-15 X
Sesja II 28-29 X
Sesja III 18-19 XI
Sesja IV 2-3 XII
Sesja V 16-17 XII
Sesja VI 20-21 I
Sesja VII 3-4 II
Sesja VIII 17-18 II
Sesja IX 3-4 III
Sesja X 17-18 III
Sesja XI 7-8 IV
Sesja XII 21-22 IV
Sesja XII 26-27 V


Warunki ukończenia studiów:


napisanie testu lub przygotowanie pracy dyplomowej

Opłaty


Koszty uczestnictwa: 4 400 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 2200 PLN
 • w 8 ratach po 550 PLN

 

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

 

Rekrutacja 2017/2018


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 4 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz) – proszę wydrukować dwustronnie
 • kserokopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z kserokopią suplementu
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • kserokopia dowodu osobistego

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty przesyłać pocztą na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89A
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
pok. 48
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

tel: 61 829 6515

Dokumenty prosimy przesłać pocztą.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast