Bezpieczeństwo i Obronność

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 maja 2023 r.

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia dedykowane są dla osób zainteresowanych, nie tylko zawodowo, aktualną problematyką bezpieczeństwa i obronności. Oferta programowa sprofilowana została do:

– przedstawicieli służb, inspekcji i straży;

– pracowników organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność na każdym szczeblu;

– urzędników zobowiązanych do aktualizacji wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i obronności zarówno w urzędach państwowych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego;

– pracowników sektora prywatnego, np. ukierunkowanego na ochronę osób, mienia i obszarów;

– osób zainteresowanych kluczowymi problemami z zakresu bezpieczeństwa i obronności

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Znaczenie bezpieczeństwa i obronności systematycznie wzrasta i dotyka obecnie każdą dziedzinę naszego życia, a nawet coraz bardziej determinuje konkretne zachowania. Przy zarządzaniu swoją ścieżką kariery zawodowej trzeba brać pod uwagę rozwój w tym zakresie i warto zatem zwiększać wiedzę, kompetencje i umiejętności właśnie w ramach proponowanych studiów podyplomowych. Na nich słuchacze zapoznają się z systemami bezpieczeństwa i obronności wraz ich instytucjonalizacją w połączeniu z praktyką działania poszczególnych służb, inspekcji i straży. Nacisk praktyków będzie położony przede wszystkim na cyberbezpieczeństwo, rolę sił zbrojnych we współczesnych konfliktach, zagrożenia niemilitarne z uwzględnieniem hybrydowości, asymetryczności i działań zastępczych czy samą mediatyzację naszego otoczenia (konkretne przedmioty wymienione są w zakładce organizacja studiów).

Organizacja studiów

Organizacja studiów

Zajęcia (164 godziny) zostaną przeprowadzone w czasie weekendowych zjazdów w okresie dwóch semestrów, z reguły co dwa tygodnie (sobota i niedziela). Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia.

 • Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Obronność
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe – case study
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 • Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Wyzwania kryminologii i kryminalistyki
 • Zabezpieczenie imprez masowych – praktyka działań
 • Prawo obronne
 • Siły zbrojne III RP (w zagranicznych misjach/interwencjach
 • wojskowych)
 • Potencjał Marynarki Wojennej III RP
 • System obrony terytorialnej
 • Diagnoza stanu bezpieczeństwa narodowego
 • Wojny i konflikty we współczesnym świecie
 • Zagrożenia asymetryczne
 • Mass media wobec obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Zagrożenie terrorystyczne w Polsce i na świecie
 • Bezpieczeństwo w ruchu granicznym
 • Budowanie świadomości bezpieczeństwa i obronności
 • Mediatyzacja działalności służb mundurowych
 • Negocjacje kryzysowe
 • Praktyka działalności obcych służb specjalnych we
 • współczesnym świecie
 • Służby specjalne – wyzwania kontrterrorystyczne
 • Zarządzanie w sytuacji kryzysowej (obrona cywilna)

 

Organizacja studiów:


• zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie;
• Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:


• zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
• obecność na zjazdach (akceptowalna 20% absencja) oraz zaliczenie test wyboru na podstawie materiałów dydaktycznych


Opłaty

Koszt uczestnictwa: 5000 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 2500 PLN
 • w 8 ratach po 625 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni

proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Karolina Dobrowolska-Stasik

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 61-614 Poznań pok. 46

tel. 61 829 65 21, fax 61 829 66 26

poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00

e-mail: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Maciej Magiera
e-mail: maciej.magiera@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast