Zamówienia Publiczne

Rekrutacja na studia trwa do 30 września br. Zajęcia rozpoczną się w październiku br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu.


Dla kogo?

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych są adresowane w szczególności do osób:

 • biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych,
 • pracujących po stronie zamawiającego,
 • pracujących po stronie wykonawcy,
 • odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,
 • zajmujących się kontrolą udzielania zamówień,
 • pracujących w sektorze finansów publicznych,
 • prawników, ekonomistów i inżynierów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia,
 • rozważających zmianę profilu zawodowego na obszar zamówień publicznych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, PKL S.A., lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

PARTNER PROGRAMOWY

Studia są realizowane pod patronatem merytorycznym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

PARTNER MERYTORYCZNY OD STRONY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I MENEDŻERSKICH

Insights Discovery™.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto? banner_UZP

 • PATRONAT PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (potwierdzony odrębnym certyfikatem dla każdego słuchacza)
 • program przygotowany we współpracy z najlepszymi kancelariami obsługującymi zamówienia publiczne w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych
 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • doskonała jakość i rozsądna cena
 • wszyscy wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies; warsztaty i treningi umiejętności
 • prowadzone pod opieką trenerów zamówień publicznych projekty grupowe oparte na studiach przypadków
 • symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (słuchacze wcielają się w role arbitrów oraz stron postępowania; symulacja obędzie się na sali sądowej celem ukazania realiów postępowania odwoławczego)
 • sesja integracyjna (team building)
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • dogodny dla słuchacza, miesięczny system płatności
 • elektroniczny indeks
 • opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program

Program obejmuje 31 zagadnień, które będę analizowane podczas 74 godzin wykładów problemowych oraz 112 godzin ćwiczeń, warsztatów i case studies:

 • Sesja integracyjna
 • Prawo zamówień publicznych w Polsce. Warsztaty wyrównawcze
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 • Zasady stosowane w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
 • Przygotowanie do wszczęcia postępowania, w tym: dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Regulaminy w zamówieniach publicznych
 • Wybór oferty najkorzystniejszej, w tym: uzupełnienie, wyjaśnienie i poprawienie oferty, wykluczenie z postępowania, odrzucenie oferty, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Budowanie kompetencji zespołu ds. zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne in-house
 • Umowy w zamówieniach publicznych, w tym: nieważność, unieważnienie, zmiana, zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Studium przypadków. Projekty grupowe
 • Podpis elektroniczny
 • Dokumenty zamówienia w świetle elektronizacji zamówień publicznych. Załączniki do SWZ
 • Portale e-usług służące do obsługi zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
 • Wielokryterialna ocena ofert
 • Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowych
 • Zmowy przetargowe
 • Przygotowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych
 • Audyt i kontrola zamówień publicznych

Kompetencje pozyskane podczas zajęć zostaną przełożone na symulację rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Symulacja odbędzie się w realiach prawdziwej sali sądowej. Jej celem jest przećwiczenie różnych ról w postępowaniu odwoławczym.

Osobnym modułem jest seminarium dyplomowe, w ramach którego uczestnicy rozwiążą praktyczny case związany z ich pracą zawodową.

Od strony kompetencji społecznych i menedżerskich partnerem Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych jest Insights Discovery™ – model umożliwiający wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Słuchacze zapoznają się z modelem Insights Discovery podczas dwudniowych warsztatów. Udział w warsztatach Insights Discovery™ wspiera słuchaczy w pracy z partnerami (zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy), interesariuszami zewnętrznymi oraz w bieżącej pracy zespołowej.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju. Koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów.

Uczestnicy warsztatu Insights Discovery™:
 • posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się własnymi Profilami Indywidualnymi Insights,
 • nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią,
 • lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights,
 • zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights,
 • opanują łatwy do zapamiętania ‘język kolorów’, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości,
 • pobudzą kreatywność poznawczą,
 • wzmocnią efektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji,
 • podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku,
 • będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów

 • 14 – 15 X
 • 28 – 29 X
 • 25 – 26 XI
 • 9 – 10 XII
 • 13 – 14 I
 • 27 – 28 I
 • 10 – 11 II
 • 24 – 25 II
 • 9 – 10 III
 • 23 – 24 III
 • 6 -7 IV
 • 20 – 21 IV
 • 18 – 19 V
 • 8 – 9 VI

Kadra

Kadra

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi, w tym: doświadczeni wykładowcy akademiccy, trenerzy, członkowie organów państwowych związanych bezpośrednio z nadzorem nad zamówieniami publicznymi, praktycy pracujący w jednostkach zamawiających i u wykonawców, szefowie kancelarii prawnych obsługujących proces zamówień publicznych

Opłaty

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4 800 PLN

Słuchacz może opłacić studia:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 2400 PLN
 • w 8 ratach po 600 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu. Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY. mKażdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych
mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl
tel: 61 829 6516

 

Opiekunowie merytoryczni Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych

prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

mec. dr Norbert Gill
e-mail: norbert.gill@amu.edu.pl

mec. mgr Piotr Nowak
e-mail: piotrdominiknowak@gmail.com


Font Resize
Contrast