Zarządzanie Wartością Klienta

Dla kogo?

To studia stworzone z myślą o kompleksowym rozwoju kompetencji sprzedażowych, zarówno miękkich, twardych, jak i społecznych. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny szeroko pojętego handlu.

 

Studia podyplomowe szczególnie polecamy:


 • handlowcom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym;
 • konsultantom i doradcom zajmującym się sprzedażą;
 • sales manager, account manager;
 • kierownikom regionalnym w działach sprzedaży;
 • specjalistom ds. obsługi klienta, zarówno stacjonarnym jak i mobilnym.

Dlaczego warto?


Cele studiów:


Jako absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Klienta zdobędziesz wysoko specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, w tym w szczególności umiejętność:

 • interpretowania zachowań konsumentów;
 • aktywnego pozyskiwania klientów;
 • skutecznego prowadzenia rozmowy handlowej;
 • efektywnej obsługi klienta przez telefon;
 • prowadzenia negocjacji, tak aby zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów;
 • stosowania reguł wpływu społecznego i obrony przed manipulacją;
 • rozróżniania uwarunkowań kulturowych wpływających na prowadzenie sprzedaży;
 • stosowania nowoczesnych narzędzi wspierających przygotowanie ofert i prezentacji;
 • projektowania programu lojalnościowego zgodnego z celami organizacji;
 • budowania marki własnego produktu/usługi;
 • wdrażania podejścia Brand & Customer Experience;
 • wdrażania narzędzi e-marketingowych w handlu;
 • analizowania sprzedaży za pomocą wybranych wskaźników;
 • interpretowania podstawowych aspektów prawnych funkcjonujących w handlu;
 • budowania efektywnych relacji z klientami w oparciu o ich preferowane style poznawcze;
 • zarządzania sobą w czasie;
 • asertywnej komunikacji z trudnym klientem;
 • radzenia sobie w sytuacji stresu;
 • autoprezentacji;
 • minimalizowania barier komunikacyjnych;
 • dawania i przyjmowania komplementów;
 • wypracowania dla siebie skutecznych nawyków działania, wspierających automotywację do pracy w handlu.

 

Metody pracy:


 • warsztatowa forma zajęć – nauka przez praktykę
 • przekładanie teoretycznych modeli na polską rzeczywistość biznesową
 • poszukiwanie rozwiązań dla konkretnych problemów w firmach uczestników
 • indywidualne wsparcie i konsultacje dla uczestników

oraz:

 • kwestionariusze autopercepcji
 • ćwiczenia indywidualne
 • grupowe ćwiczenia komunikacyjne (m.in. odgrywanie ról)
 • symulacje
 • analiza studium przypadku
 • analiza fragmentów filmów
 • dyskusja moderowana
 • sesja informacji zwrotnych
 • mini-wykłady połączone z prezentacjami
 • kreatywne metody pracy zespołowej
 • praca z licencjonowanymi narzędziami m.in. Insights Discovery
 • narzędzia coachingu zespołowego
 • zadania wdrożeniowe
 • analiza sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w codziennej pracy.

Organizacja studiów

Kompetencje Sprzedażowe (miękkie)

 • Psychologia sprzedaży: dlaczego ludzie kupują?
 • Aktywne pozyskiwanie + CRM
 • Rozmowa handlowa
 • Telefoniczna obsługa klienta/telemarketing
 • Skuteczne negocjowanie
 • Wywieranie wpływu w sprzedaży i obrona przed manipulacją
 • Kulturowe uwarunkowania sprzedaży w środowisku międzynarodowym

 

Kompetencje Sprzedażowe (twarde)

 • Prezentacje multimedialne w sprzedaży usług i produktów + skuteczne pisanie ofert
 • Systemy lojalnościowe/zarządzanie wartością klienta
 • Budowanie marki
 • Customer experience managment
 • Sprzedaż w Internecie i social media (e-commerce)
 • Strategia sprzedaży/analiza rynku/wskaźniki w sprzedaży/podstawy marketingu
 • Windykacja – metody i aspekty prawne/prawo konsumenckie

 

Kompetencje Społeczne

 • Budowanie relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym/typy klienta
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Komunikacja asertywna w obsłudze trudnego klienta/obsługa reklamacji
 • Work-life balance/zarządzanie stresem
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne z elementami savoir vivre
 • Komunikacja interpersonalna
 • Sztuka dawania i przyjmowania komplementów
 • Psychologia sprzedawcy: nawyki skutecznego działania, automotywacja w sprzedaży

 

Łączna liczba godzin: 192 godziny (63 godz. wykładów + 129 godz. ćwiczeń)

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


• zajęcia rozpoczną się w listopadzie br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie w godz. 9.00-16.00;
• słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie studiów menedżerskich

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:
• obecność na min. 80% zajęć,
• przygotowanie pracy dyplomowej pod indywidualną opieką promotora (tematyka pracy obejmuje wybrane zagadnienia omawiane w trakcie zajęć) lub test wiedzy.


Opłaty


Koszt uczestnictwa: 5 500 PLN.

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


• w całości
• w dwóch ratach po 2 750 PLN
• w 7 ratach po  PLN 785,71 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Kadra

Trenerzy/wykładowcy prowadzący zajęcia to eksperci – praktycy biznesowi w danym obszarze tematycznym, których wiedza opiera się na wieloletnich doświadczeniach biznesowych.

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Klienta mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89A
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 20
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. UAM dr  hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast