Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie

Dla kogo?


Jednym z głównych instrumentów osiągnięcia sukcesu w relacjach biznesowych jest znajomość i zrozumienie specyfiki innych kultur. Międzynarodowa wymiana handlowa oraz rosnące współzależności biznesowe między różnymi nacjami i kręgami kulturowymi sprawiają, że to właśnie często komunikacja, a nie ekonomia, staje się kluczowym elementem warunkującym podpisanie kontraktu czy zawarcie umowy handlowej. Absolwent proponowanych przez nas studiów podyplomowych pozna teorię, strategię i specjalistyczne słownictwo z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz zarządzania komunikacją w biznesie.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • osobom pracującym w firmach i organizacjach międzynarodowych
 • menedżerom
 • konsultantom biznesowym
 • specjalistom ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej
 • pracownikom mediów (redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio)
 • pracownikom biur spraw zagranicznych, instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji utrzymujących kontakty międzynarodowe
 • osobom rozwijającym własną działalność gospodarczą w oparciu o współpracę z zagranicznymi partnerami
 • pracownikom działów HR

Dlaczego warto?

Cele studiów:


 • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej
 • trening umiejętności z zakresu zarządzania komunikacją w sferze biznesowej
 • omówienie konkretnych narzędzi negocjacyjnych czy komunikacyjnych w odniesieniu do najważniejszych partnerów biznesowych np. kontrahentów z Chin czy USA
 • przekazanie wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych podstaw handlu międzynarodowego

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 

Moduł I Komunikacja międzykulturowa

 • Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej (4 godziny zajęć wykładowych)
 • Podstawy komunikacji masowej (12 godzin konwersatoriów)
 • Podstawy komunikacji interpersonalneji interkulturowej (16 godzin konwersatoriów)
 • Kultura w prawie i obrocie międzynarodowym (8 godzin konwersatoriów)
 • Rola religii w komunikacji międzykulturowej (8 godzin konwersatoriów)

 

Moduł II Biznes międzynarodowy

 • Wprowadzenie do ekonomiki kultury (8 godzin zajęć wykładowych)
 • Finanse publiczne i międzynarodowe rynki finansowe (16 godzin zajęć wykładowych)
 • Korporacje międzynarodowe (12 godzin konwersatoriów)
 • Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (8 godzin konwersatoriów)
 • Źródła informacji gospodarczych (8 godzin zajęć warsztatowych)

 

Moduł III Zarządzanie komunikacją międzykulturową w biznesie

 • Komunikacja w biznesie w wybranych państwach świata (8 godzin zajęć wykładowych)
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów w międzykulturowych stosunkach gospodarczych (12 godzin zajęć warsztatowych)
 • Protokół dyplomatyczny i savoir vivre w biznesie (12 godzin zajęć warsztatowych)
 • Formy prezentacji i prowadzenia debat publicznych w środowisku międzykulturowym
 • Zarządzanie własnym wizerunkiem w biznesie (8 godzin konwersatoriów)
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi (8 godzin zajęć warsztatowych)
 • Trening interpersonalny i międzykulturowy (8 godzin zajęć warsztatowych)

 

Łączna liczba godzin: 180

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną odbywają się w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Komunikacji międzykulturowej w biznesie

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie:


 • wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Opłaty

Koszt uczestnictwa 3 000 PLN

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 500 PLN
 • w 8 ratach po 375 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Umultowska 89A, pok. 48) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


inż. Marta Jankowiak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
pok. 48
tel. 61 829 65 14
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder
e-mail: krzysztof.hajder@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast