Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dla kogo?

Studia podyplomowe dedykowane są nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem dydaktyki z przedmiotów: Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości. Dodatkowo chcą zaktualizować wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie bieżącej problematyki ww. przedmiotów i nowoczesnych metod nauczania, ażeby móc realizować cele założone w najnowszych podstawach programowych oraz jednocześnie stać się doradcą i przewodnikiem ucznia.

Szczególnie naszą ofertę polecamy:

 • nauczycielom przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • nauczycielom przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości
 • nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem ww. przedmiotów
 • osobom udzielającym pomocy merytorycznej z ww. przedmiotów (np. doradcy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli).

Dlaczego warto?

Cele studiów:

 • program studiów podyplomowych ukształtowany zgodnie z najnowszymi podstawami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprawnia nauczycieli do nauczania przedmiotów: Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości;
 • kadrę tworzą praktycy, którzy łączą dydaktykę z pracą zawodową w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz w gospodarce;
 • modułowy system nauczania usprawnia budowanie pozycji zawodowej, a zagadnienia teoretyczne wzbogacone zostaną wiedzą praktyczną w ujęciu klasycznym (wykłady, ćwiczenia), jak i interaktywnie (warsztaty, wyjazdy studyjne, case studies);
 • poszerzanie horyzontu kompetencyjnego zwiększy atrakcyjność merytoryczną, co ważne jest z perspektywy rozwoju zawodowego nauczyciela.

Organizacja studiów

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:

MODUŁ: Bezpieczeństwo państwa

 • Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Polityczne instytucje bezpieczeństwa państwa w Polsce
 • Aktualne problemy bezpieczeństwa
 • Wstęp do zarządzania kryzysowego
 • Ratownictwo medyczne w Polsce. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach
 • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Prawa i obowiązki ludności w przypadku ewakuacji
 • Sygnały i środki alarmowe w Polsce
 • Ewakuacja z miejsca zagrożenia
 • Siły Zbrojne i system obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo państwa w historii myśli politycznej
 • Organizacje międzynarodowe a bezpieczeństwo Polski
 • Obrona cywilna w Polsce. Ochrona ludności w polskiej praktyce
 • Psychologia bezpieczeństwa

MODUŁ: Gospodarka Polski

 • Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości
 • Polski system podatkowy
 • Rynek pracy w Polsce
 • Ekonomika gospodarstwa domowego
 • Mechanizmy oszczędzania, inwestowania i kredytowania
 • Organizacja własnej działalności gospodarczej
 • Elementy prawa konsumenckiego i prawa pracy
 • Zarządzanie własną karierą
 • Autoprezentacja
 • Zarządzanie czasem
 • Techniki promocji

MODUŁ: Specjalistyczny

 • Rola samorządów w zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie ekonomicznym
 • Ekonomiczne instytucje bezpieczeństwa państwa w Polsce
 • Filozofia bezpieczeństwa – wybrane podejścia bezpieczeństwa personalnego
 • Pospolite zagrożenia zdrowia a prozdrowotne zachowania młodzieży
 • Instytucje publiczne w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Etyka gospodarcza
 • Kultura bezpieczeństwa
 • Współczesne zagrożenia środowiskowe i ekonomiczne
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Prognozowanie

MODUŁ: Dydaktyczny

 • Nauki o bezpieczeństwie i nauka o przedsiębiorczości jako dyscypliny społeczne
 • Prawne podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotu nauki o bezpieczeństwie i nauki o przedsiębiorczości
 • Wyjazd studyjny 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kształtowanie postaw młodzieży
 • Zarządzanie własnym potencjałem
 • Emisja głosu

Liczba godzin łącznie: 350

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

Organizacja studiów:

 • Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podyplomowych studiów „Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości”

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

 • obecność na minimum 70% zajęć;
 • uzyskanie pozytywnych ocen/zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w planie;
 • zaliczenie na ocenę testu końcowego


Opłaty

Koszt uczestnictwa: 3 700 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:

 • w całości
 • w trzech ratach (1 300 PLN, 1200 PLN, 1200 PLN)
 • w 12 ratach (1×400 PLN, 11×300 PLN)

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Hasło do konta zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Numer konta zostanie wysłany pocztą tradycyjną wraz z decyzją o przyjęciu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Słuchaczami podyplomowych studiów „Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości” mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc;

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM  lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 44

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Marta Janowiak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
pok. 48
tel. 61 829 65 14
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Stanisław Zyborowicz
e-mail: stanislaw.zyborowicz@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast