Dziennikarstwo Ekonomiczne

Dla kogo?


Współczesne dziennikarstwo wymaga wysokiej i profesjonalnej specjalizacji. W warunkach ciągłych, szybkich zmian sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz pojawiania się szeregu nowych pojęć ekonomicznych oraz nowatorskich instrumentów finansowych, dziennikarzom bardzo trudno odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Konieczne jest zatem stałe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za profesjonalne informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w kwestiach ekonomicznych.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • osobom wykonującym zawód dziennikarza, które chcą podnieść swoje kompetencje
 • ekonomistom, którzy planują karierę dziennikarską
 • pracownikom działów promocji i public relations samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, agencji public relations

Dlaczego warto?

Cele studiów:


 • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów oraz sfery ekonomicznej
 • trening doskonalenia warsztatu dziennikarskiego studentów w studiach radiowym i telewizyjnym
 • przekazanie umiejętności interpretacji danych ekonomicznych i wykorzystywania ich w tworzonych materiałach
 • budowanie kompetencji w zakresie gatunków dziennikarskich: pisanie analiz, przeprowadzanie wywiadów, praca z kamerą itp.

Organizacja studiów

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


Moduł I  Dziennikarstwo

 • Media ekonomiczne w Polsce (4 godziny zajęć wykładowych)
 • Prawo mediów (8 godzin konwersatoriów)
 • Ochrona własności intelektualnej (8 godzin konwersatoriów)
 • Język ekonomii a zrozumiałość przekazu (8 godzin zajęć warsztatowych)
 • Gatunki dziennikarskie w mediach ekonomicznych (8 godzin zajęć warsztatowych)
 • Warsztaty telewizyjne (8 godzin zajęć warsztatowych)
 • Warsztaty radiowe (8 godzin zajęć warsztatowych)
 • Dziennikarstwo internetowe (8 godzin zajęć warsztatowych)

 

Moduł II  Ekonomia

 • Ekonomia (12 godziny zajęć wykładowych)
 • Polityka gospodarcza (12 godzin konwersatoriów)
 • Podstawy prawa gospodarczego (8 godzin konwersatoriów)
 • Korporacje międzynarodowe (8 godzin konwersatoriów)
 • Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (8 godzin konwersatoriów)
 • Źródła informacji gospodarczych (4 godziny zajęć warsztatowych)

 

Moduł III  Media a ekonomia

 • Informacja ekonomiczna w pracy dziennikarza (12 godzin konwersatoriów)
 • Media jako instrument komunikacji biznesu ze społeczeństwem (12 godzin konwersatoriów)
 • Interpretacja wskaźników makroekonomicznych (12 godzin zajęć warsztatowych)
 • Interpretacja wskaźników finansowych przedsiębiorstwa (12 godzin zajęć warsztatowych)
 • Interpretacja wskaźników giełdowych (12 godzin zajęć warsztatowych)
 • Wywiad z ekonomistą (8 godzin zajęć warsztatowych)
 • Apolityczność przekazu treści ekonomicznych jako element etyki zawodu dziennikarza (4 godziny konwersatoriów)

 

Łączna liczba godzin: 180

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w styczniu br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego.

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie:


 • wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 600 PLN.

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 800 PLN
 • w 8 ratach po 450 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Dziennikarstwo ekonomiczne mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Umultowska 89A, pok. 48) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
pok. 48
tel. 61 829 65 15
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder
e-mail: krzysztof.hajder@amu.edu.pl


Font Resize
Contrast