Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dla kogo?


To studia dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym.

Swoją ofertę szczególnie kierujemy do:


• wysokiej kadry Policji
• pracowników wszystkich rodzajów służb specjalnych
• pracowników służb celnych
• pracowników organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
• pracowników firm prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
• osób odpowiedzialnych za ochronę danych wrażliwych czy pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach państwowych

Dlaczego warto?


Cele studiów:


• przekazanie teoretycznej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym
• przekazanie wiedzy związanej z rozpoznaniem zagrożeń bezpieczeństwa, jak i sposobami ich zwalczania
• dostarczenie wiedzy o nowoczesnych technikach operacyjnych bezpieczeństwa bezpośredniego
• umożliwienie absolwentowi planowania i skoordynowania działań w sytuacjach kryzysowych
• zapoznanie słuchaczy z algorytmem postępowania z informacjami niejawnymi, działalnością grup wpływu i lobbingu oraz zabezpieczeniu przed korupcją
• analiza aktualnych wyzwań bezpieczeństwa: zagrożeniom dla sieci teleinformatycznych, funkcjonowanie zespołu CERT.GOV.PL

Organizacja studiów

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


• Polskie zaangażowanie militarne zagranicą. Analiza krytyczna
• Bezpieczeństwo narodowe. Wybrane problemy
• Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane aspekty
• Wojny i konflikty we współczesnym świecie
• Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Płaszczyzny dyskusji
• Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce
• Terroryzm – metody zwalczania
• Podstawy kryminologii i kryminalistyki
• Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
• Bezpieczeństwo ekonomiczne
• Służby specjalne w Polsce
• Działalność obcych służb specjalnych
• Praktyka działalności służb specjalnych w Izraelu
• Wojskowa Formacja Specjalna GROM. Praktyka działań
• Zadania Policji w kontekście Euro 2012
• Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych
• Prawa człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe. Case studies
• Zagrożenia asymetryczne
• Sztuka negocjacji (warsztaty/trening umiejętności)
• Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych (warsztaty/trening umiejętności)
• Zarządzanie bezpieczeństwem (gra decyzyjna)
• Zarządzanie stresem (warsztaty/trening umiejętności)
• Style kierowania (warsztaty/trening umiejętności)
• Techniki twórczego myślenia (warsztaty/trening umiejętności)
• Warsztaty broni (trening umiejętności)

Łączna liczba godzin:

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


• zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie;
• Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:


• zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
• obecność na zjazdach (akceptowalna 20% absencja) oraz zaliczenie test wyboru na podstawie materiałów dydaktycznych


Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 900 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:


• w całości
• w dwóch ratach po 1 950 PLN
• w 8 ratach po 487,50 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

 

Wymagane dokumenty:


• wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:


Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Biurze Obsługi Studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pok. 46, mgr Karolina Dobrowolska-Stasik) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 44

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Karolina Dobrowolska-Stasik
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
pok. 46
tel. 61 829 65 21, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Maciej Magiera
e-mail: maciej.magiera@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast