Zarządzanie w Mediach Lokalnych

Dla kogo?


Dynamicznie rozwijający się rynek mediów lokalnych po roku 1989 powoduje, że pojawia się ogromne zapotrzebowanie na dziennikarzy, którzy oprócz podstawowych umiejętności zawodowych posiadają również wiedzę na temat szeroko pojętej sfery publicznej, w tym przede wszystkim administracji publicznej, organizacji społecznych oraz zasad funkcjonowania władzy lokalnej. Znajomość zagadnień lokalnych pozwala rzetelnie wywiązywać się z obowiązków dziennikarskich względem społeczeństwa i zdecydowanie podnosi jakość przekazu medialnego. Połączenie warsztatu dziennikarskiego oraz znajomości zagadnień lokalnych powoduje, że absolwent studiów zostanie wyposażony w odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu podnieść swoje kwalifikacje w wykonywanej pracy dziennikarza, a osobom przymierzającym się do podjęcia pracy w tej profesji ułatwi znalezienie zatrudnienia w mediów lokalnych.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • dziennikarzom pracującym w mediach lokalnych
 • pracownikom administracji publicznej na poziomie centralnym i lokalnym
 • przyszłym i obecnym rzecznikom prasowym
 • pracownikom działów PR i marketingu

Dlaczego warto?


Cele studiów:


 • przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze dziennikarza w mediach lokalnych
 • przygotowanie do pełnienia roli rzecznika prasowego lub specjalisty ds. kontaktów z mediami w instytucjach publicznych, prywatnych i społecznych
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów oraz sfery lokalnej
 • zdobycie konkretnych umiejętności, które pozwolą sprawnie odnaleźć się na wymagającym rynku pracy

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:

 

Moduł I Dziennikarstwo (104 godz.)

 • Polski system medialny (8 godz. wykładowych)
 • Media lokalne w Polsce (8 godz. wykładowych)
 • Prawo mediów (8 godz. konwersatorium)
 • Ochrona własności intelektualnej (4 godz. konwersatoryjnych)
 • Public relations (8 godz. konwersatoryjnych)
 • Pragmatyka językowa (12 godz. warsztatowych)
 • Reportaż – komentarz – felieton – wywiad (12 godz. warsztatowych)
 • Warsztaty telewizyjne (12 godz. warsztatowych)
 • Warsztaty radiowe (12 godz. warsztatowych)
 • Dziennikarstwo internetowe (12 godz. warsztatowych)
 • Fotografia prasowa (8 godz. warsztatowych)

 

Moduł II Sfera lokalna (48 godz.)

 • System administracji publicznej w Polsce (4 godz. wykładowe)
 • Ustrój władzy lokalnej (12 godz. wykładowych)
 • Zarządzanie publiczne (4 godz. konwersatoryjne)
 • Procedura administracyjna (8 godz. konwersatoryjnych)
 • Finanse publiczne na poziomie lokalnym (8 godz. konwersatoryjnych)
 • Lokalna polityka gospodarcza (4 godz. konwersatoryjne)
 • Etyka w działalności publicznej (4 godz. konwersatoryjne)
 • E-governance (4 godz. warsztatowe)

 

Moduł III Media lokalne a instytucje publiczne (28 godz.)

 • Dostęp do informacji publicznej (8 godz. konwersatorium)
 • Zarządzanie informacją (8 godz. warsztatowych)
 • Rzecznik prasowy w instytucji publicznej (8 godz. warsztatowych)
 • Organizacja konferencji prasowej (4 godz. warsztatowe)

 

Łączna liczba godzin: 180

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w styczniu br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa finansowego

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Opłaty


Koszty uczestnictwa: 3 600 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 800 PLN
 • w 8 ratach po 450 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzanie w mediach lokalnych mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Umultowska 89A, pok. 48) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89A
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Ilona Hofman
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 15
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Bartłomiej Secler
e-mail: bartlomiej.secler@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast