Zarządzanie Funduszami i Projektami UE

Dla kogo?


Pieniądze z funduszy europejskich od wielu lat stanowią ważne wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw, samorządów i całego kraju. Ich pozyskiwanie – niełatwe i obwarowane wieloma skomplikowanymi przepisami – stało się nie tylko cenną umiejętnością zawodową, lecz także „rzemiosłem”. Mistrzowie tego fachu są w stanie pozyskać na inwestycje bardzo znaczące środki. Studia z zakresu zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej to szansa na uczenie się od najlepszych i zostanie ich następcami.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • pracownikom instytucji państwowych
 • pracownikom prywatnych przedsiębiorstw
 • dyrektorom jednostek rozwojowych

Dlaczego warto?


Cele studiów:


 • zdobycie wiedzy na temat przygotowania niezbędnych dokumentów i zarządzanie pozyskanymi środkami
 • zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami
 • poznanie sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych praktyków z dziedziny funkcjonowania instytucji pozyskujących środki
 • szczególny nacisk kładziemy na znajomość zagadnień prawnych związanych z funduszami unijnymi
 • nabycie umiejętność zarządzania projektem
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej dokumentacji i procedur związanych z aktualnymi okresami finansowania

Organizacja studiów

120 godzin – blok podstawowy

 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Podstawy i praktyka programowania 2014-2020 (10 godz. wykładowych)
 • Prawo w praktyce zarządzania projektami Unii Europejskiej (10 godz. wykładowych)
 • Project design. Projekty modelowe, project thinking, kreowanie projektu (10 godz. warsztatowych)
 • Wniosek o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego (zajęcia w grupach) (20 godz. ćwiczeń praktycznych)
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem w małym i średnim przedsiębiorstwie (15 godz. ćwiczeń praktycznych)
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków EFS– (15 godz. ćwiczeń praktycznych)
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem w organizacji pozarządowej (10 godz. ćwiczeń praktycznych)
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (10 godz. warsztatowych)
 • Standardy ustrojowe Unii Europejskiej (10 godz. konwersatoryjnych)
 • Zamówienia publiczne w UE. Procedury przetargowe a finanse UE (10 godz. wykładowych)

 

60 godzin – blok specjalizacyjny

Blok specjalizacyjny I – Zarządzanie projektem Unii Europejskiej

 • Zarządzanie zmianą i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (10 godzin wykładowych)
 • Zarządzanie cyklem życia projektu (20 godzin ćwiczeń praktycznych)
 • Nieprawidłowości, kontrola i monitoring w projektach finansowanych przez UE (10 godz. wykładowych)
 • Finanse w projektach. Montaż finansowy. Koszty kwalifikowane. Wskaźniki finansowe. Rozliczenia i ewaluacja (10 godz. warsztatowych)
 • Komunikacja interkulturowa i projektowa (10 godz. warsztatowych)

     Blok specjalizacyjny II – Ewaluacja, kontrola i audyt projektów Unii Europejskiej

 • System instytucjonalny kontroli i audytu w Polsce (10 godzin wykładowych)
 • Metodyka zarządzania procesem audytu (10 godzin wykładowych i 10 godzin ćwiczeń praktycznych)
 • Organizacja systemu kontroli projektu (10 godzin wykładowych i 10 godzin ćwiczeń praktycznych)
 • Ewaluacja projektów Unii Europejskiej (10 godzin ćwiczeń praktycznych)

 

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Prawo w praktyce zarządzania projektami Unii Europejskiej (10 godz. wykładowych)
 • Standardy ustrojowe Unii Europejskiej (10 godz. konwersatoryjnych)
 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Podstawy i praktyka programowania (10 godz. wykładowych)
 • Project design. Projekty modelowe, project thinking, kreowanie projektu (10 godz. warsztatowych)
 • Komunikacja interkulturowa i projektowa (10 godz. warsztatowych)
 • Zamówienia publiczne w UE. Procedury przetargowe a finanse UE (10 godz. wykładowych)
 • Wniosek o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego (zajęcia w grupach) (30 godz. ćwiczeń praktycznych)
 • Nieprawidłowości, kontrola i monitoring w projektach finansowanych przez UE (10 godz. wykładowych)
 • Przygotowanie i zarządzanie małym projektem:
 • – projekty dla ngo`s (15 godz. ćwiczeń praktycznych)
  – projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw (20 godz. ćwiczeń praktycznych)
  – projekty w zakresie wsparcia zasobów ludzkich (15 godz. ćwiczeń praktycznych)
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (10 godz. warsztatowych)
 • Finanse w projektach. Montaż finansowy. Koszty kwalifikowane. Wskaźniki finansowe. Rozliczenia i ewaluacja (10 godz. warsztatowych)
 • Procedury zarządzania, wdrażania i realizacji projektów finansowanych przez UE (10 godz. wykładowych)

Łączna liczba godzin: 180

Formy zaliczeń: Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia.

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami i projektami UE

 

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Opłaty


Koszty uczestnictwa: 3 400 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 700 PLN
 • w 8 ratach po 425 PLN

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Hasło do konta zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Numer konta zostanie wysłany pocztą tradycyjną wraz z decyzją o przyjęciu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Funduszami i Projektami UE mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: do 30 października br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, Uniwersytetu Poznańskiego 5, pok. 48, Mgr Ilona Hofman) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61- 614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Ilona Hofman
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 15, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. Zbigniew Czachór
e-mail: zbigniew.czachor@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast