Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich

Dla kogo?

To studia przygotowane w celu kompleksowego rozwoju i przygotowania do pracy w roli menedżera. Program realizowany jest w ramach cyklu warsztatów, których tematy są względem siebie komplementarne i opierają się na trenowaniu kompetencji społecznych, biznesowych i menedżerskich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołem, procesem i projektem.

 

Studia podyplomowe szczególnie polecamy:


 • kadrze menedżerskiej
 • kadrze zarządzającej
 • właścicielom firm
 • specjalistom przygotowywanym do objęcia stanowisk kierowniczych
 • kierownikom projektów
 • twórcom start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów.

Dlaczego warto?


Cele studiów:


Jako absolwent Podyplomowego Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich zdobędziesz wysoko specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, w tym w szczególności:

 • przetrenujesz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach w zarządzaniu podwładnymi
 • przeanalizujesz źródła efektywności podległych pracowników oraz zarządzanych przedsięwzięć
 • poznasz kluczowe modele zarządzania personelem i biznesem
 • nauczysz się prowadzenia rozmów coachingowych
 • zapoznasz się z zastosowaniem wybranych narzędzi psychometrycznych w ocenie kandydatów do pracy
 • określisz najlepsze metody organizacji czasu pracy własnego i współpracowników
 • wypracujesz sposoby radzenia sobie w sytuacji stresu
 • dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić zmiany organizacyjne
 • wprowadzisz do swojej praktyki zawodowej kreatywne metody pracy indywidualnej i zespołowej
 • udoskonalisz techniki autoprezentacji i wywierania wpływu za pomocą skutecznych konstrukcji językowych
 • poznasz metody budowania marki i efektywnego zarządzania nią
 • nauczysz się analizować wskaźniki biznesowe
 • opanujesz interpretowanie podstawowych aspektów prawnych funkcjonujących w biznesie
 • poznasz techniki zarządzania przez marketing
 • dowiesz się jak stworzyć korzystny model biznesowy
 • zidentyfikujesz obszary, którymi warto zarządzać projektowo
 • rozpoznasz potencjał dla zastosowania szczupłego zarządzania
 • zbudujesz świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych w roli menedżera
 • wzmocnisz swoją skuteczność menedżerską.

 

Metody pracy:


 • warsztatowa forma zajęć – nauka przez praktykę
 • przekładanie teoretycznych modeli na polską rzeczywistość biznesową
 • wielowymiarowe spojrzenie na efektywność i skuteczność menedżerską
 • poszukiwanie rozwiązań dla konkretnych problemów w firmach uczestników
 • indywidualne wsparcie i konsultacje dla uczestników

oraz:

 • kwestionariusze autopercepcji
 • ćwiczenia indywidualne
 • grupowe ćwiczenia komunikacyjne (m.in. odgrywanie ról)
 • symulacje
 • analiza studium przypadku
 • analiza fragmentów filmów
 • dyskusja moderowana
 • sesja informacji zwrotnych
 • mini-wykłady połączone z prezentacjami
 • kreatywne metod pracy zespołowej
 • pracy z licencjonowanymi narzędziami m.in. Insights Discovery
 • narzędzia coachingu zespołowego
 • zadania wdrożeniowe
 • analiza sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w codziennej pracy.

Organizacja studiów

Kompetencje Menedżerskie

 • Skuteczny menedżer
 • Motywowanie i rozwijanie
 • Metody coachingowe w codziennej pracy
 • Budowanie zespołu
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Zarządzanie zmianą
 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Diagnoza w rekrutacji

 

Kompetencje Społeczne

 • Zarządzanie potencjałem swoim i innych
 • Zarządzanie konfliktem
 • Organizacja czasu pracy – własnego i zespołu
 • Komunikacja asertywna
 • Kreatywne techniki pracy
 • Work-life balance – zarządzanie stresem
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne z elementami savoir-vivre
 • Train the trainers. Menedżer trenerem wewnętrznym

 

Kompetencje Biznesowe

 • Finanse dla nie finansistów
 • Aspekty prawne w zarządzaniu
 • Zarządzanie przez marketing
 • Budowanie marki i zarządzanie nią
 • Modele biznesowe/innowacje w biznesie
 • Szczupłe zarządzanie / LEAN & KAIZEN
 • Zarządzanie projektem / TEN STEP
 • Kompetencje komunikacyjno-językowe polskiego menedżera

 

Łączna liczba godzin: 192 godziny (72 godz. wykładów + 120 godz. ćwiczeń)

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


• zajęcia rozpoczną się w listopadzie br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie w godz. 9.00-16.00;
• słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie studiów menedżerskich

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:


• obecność na min. 80% zajęć,
• przygotowanie pracy dyplomowej pod indywidualną opieką promotora (tematyka pracy obejmuje wybrane zagadnienia omawiane w trakcie zajęć) lub test wiedzy.


Opłaty


Koszt uczestnictwa:  5 500 PLN.

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


• w całości
• w dwóch ratach po 2 750 PLN
• w 7 ratach po  PLN 785,71 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Kadra

Trenerzy/wykładowcy prowadzący zajęcia to eksperci – praktycy biznesowi w danym obszarze tematycznym, których wiedza opiera się na wieloletnich doświadczeniach biznesowych i pracy na stanowiskach menedżerskich.

Rekrutacja


Słuchaczami Studium Podyplomowego Praktycznych Umiejętności Menedżerskich mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 20
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast