Dziennikarstwo


Dla kogo?


Studia dla wszystkich, których narzędziami pracy są pióro, mikrofon lub kamera. Ewoluujący rynek mediów w Polsce sprawia, że zmianom ulega także sam zawód dziennikarza. Dziś to już nie tylko kartka, długopis i dyktafon, lecz także zaawansowane programy obróbki materiału filmowego, media społecznościowe oraz radio internetowe. Za zmianami technologicznymi podążają także umiejętności, którymi powinien charakteryzować się dziennikarz: szybkiego przygotowania i składania materiału, używania odpowiedniego „języka mediów” czy poszukiwania informacji.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • dziennikarzom, którzy chcą doskonalić swój warsztat
 • pracownikom branży medialnej
 • rzecznikom prasowym
 • specjalistom w dziedzinie PR
 • pracownikom agencji reklamowych
 • administratorom internetowych portali informacyjnych i społecznościowych

Dlaczego warto?

Cele studiów:


 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu dziennikarstwa
 • nabycie praktycznej wiedzy od wykładowców pracujących w branży medialnej
 • zdobycie technicznych umiejętności niezbędnych do pracy w mediach
 • opanowanie umiejętności przygotowania materiału prasowego (we wszystkich rodzajach mediów)
 • zapoznanie z prawnymi zagadnieniami dotyczącymi mediów
 • zdobycie niezbędnych umiejętności w czasie zajęć w profesjonalnym studiu radiowym i telewizyjnym

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Współczesne stosunki polityczne (9 godz. wykładowych)
 • Socjologia komunikowania (15 godz. wykładowych)
 • Metodyka badania opinii społecznej (9godz. wykładowych)
 • Psychologia społeczna (15 godz. wykładowych)
 • Teoria informacji (15 godz. wykładowych)
 • Prasoznawstwo (12 godz. wykładowych)
 • Gatunki dziennikarskie (15 godz. seminarium)
 • Ochrona własności intelektualnej (12 godz. wykładowych)
 • Prawo prasowe i etyka dziennikarska (18 godz. wykładowych)
 • Stylistyka i kultura języka polskiego (18 godz. warsztatowych)
 • Retoryka i erystyka dziennikarska (15 godz. wykładowych)
 • Techniki przekazu treści (9 godz. seminarium)
 • Publicystyka (9 godz. seminarium)
 • Reportaż (9 godz. seminarium)
 • Felieton (9 godz. seminarium)
 • Komentarz (9 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo telewizyjne (9 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo radiowe (12 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo internetowe (9 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo śledcze (9 godz. seminarium)
 • Praktyka zawodowa (1 tydzień)

Łączna liczba godzin: 237 godz. + 1 tydzień praktyk

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


 • Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie dziennikarstwa

 

Plan zjazdów:


Sesja I  19–20 XI
Sesja II  3–4 XII
Sesja III  17–18 XII
Sesja IV  14–15 I
Sesja V  28–29 I
Sesja VI  11–12 II
Sesja VII  25–26 II
Sesja VIII  11–12 III
Sesja IX 25–26 III
Sesja X  8–9 IV
Sesja XI  29–30 IV
Sesja XII  13–14 V
Sesja XIII  27–28 V
Sesja XIV  17–18 VI
Sesja XV  1–2 VII

 

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 000 PLN

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 500 PLN
 • w 8 ratach po 375 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 4 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz) – proszę wydrukować dwustronnie
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z kserokopią suplementu
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • kopia dowodu osobistego

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Umultowska 89A, pok. 34, mgr Krystyna Tyczewska) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań, pok. 44

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Krystyna Tyczewska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 44
tel. 61 829 65 17, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Wojciech Adamczyk
e-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast